2011-09-19 36 views
0

这在XAML定义开机画面:我可以加载XAML图片吗?

Source="/MyApp;component/media/person.png" 

然后我取代了它的代码:

personPhoto.Source = blaBlah(personID); 

现在,我怎么加载默认/启动图像回来?

+0

你有没有尝试过重新设置的来源? –

回答

1

你可以简单地将其存储在临时变量并在需要时为其分配回

var tmpSource = personPhoto.Source; 
personPhoto.Source = blaBlah(personID); 
... 
//Set back to default value 
personPhoto.Source = tmpSource; 

希望这有助于

相关问题